fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 

 

 
 
 
   
 
 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหนองหินดีบ้านท่าเยี่ยม อ่าน: 1
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) อ่าน: 1
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใ อ่าน: 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม ม.8 อ่าน: 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม ม.8 ( อ่าน: 3
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหลักด่ อ่าน: 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 7
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการบูรณะทาวหลวงท้องถิ่นปี 2563 อ่าน: 1
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบร อ่าน: 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน อ่าน: 2
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. อ่าน: 12
ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรั อ่าน: 4
ประกาศราคากลางโครงการ ขุดลอกหนองระเลิงบัวบ้านโนนโพธิ์ ห อ่าน: 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ อ่าน: 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ อ่าน: 3
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ อ่าน: 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ 2( อ่าน: 1
ประกาศราคากลางโครงการลงถนนลูกรังลำห้วยหลักด่านบ้านหนองแ อ่าน: 4
ประกาศ อบต.ใหม่นาเพียง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการ อ่าน: 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านให อ่าน: 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอ อ่าน: 6
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คัน อ่าน: 7
ประกาศราคากลางโครงการลูกรังพร้อมปรับเกรดทางบ้านโนนจันทึ อ่าน: 7
ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกดทางบ้านโนนจันท อ่าน: 4
ประกาศรายการแก้ไขร่างขอบเขตรถพยาบาลฉุกเฉินครั้งที่ 1 อ่าน: 7
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย อ่าน: 15
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหน อ่าน: 16
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่ อ่าน: 14
ประกาศราคากลางโครงการถนนก่อสร้าง ค.ส.ล.บ้านหนองทุ่ม หมู อ่าน: 16
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยลำห้วยหลักด่านบ้านโสกไ อ่าน: 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by www.mainapaing.go.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat