fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 

 

 
 
 
   
 
 
ประกาศรายการแก้ไขร่างขอบเขตรถพยาบาลฉุกเฉินครั้งที่ 1 อ่าน: 1
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย อ่าน: 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหน อ่าน: 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่ อ่าน: 1
ประกาศราคากลางโครงการถนนก่อสร้าง ค.ส.ล.บ้านหนองทุ่ม หมู อ่าน: 4
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยลำห้วยหลักด่านบ้านโสกไ อ่าน: 4
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) อ่าน: 4
ประกาศราคากลางปรับปรุงบูรณถนนดินยกระดับบ้านท่าเยี่ยมหมู อ่าน: 6
ประกาศราคากลางยางมะตอยสำเร็จรูป อ่าน: 6
ประกาศราคากลางนมอาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25 อ่าน: 5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจ อ่าน: 15
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจดใหญ่ ห อ่าน: 13
ประกาศราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานอบตใหม อ่าน: 17
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพน อ่าน: 19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน อ่าน: 23
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโสกเหลื่อม หมู่ อ่าน: 19
ประกาศราคากลางก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหนองเอี่ยนบ้านถลุง อ่าน: 19
ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์บรรทุกรับส่งเด็กปฐมวัย อ่าน: 14
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้วยขุนทรงบ้านถลุงเหล็ก หม อ่าน: 14
ประกาศรับสมัครสอบ อ่าน: 18
ยกเลิกประกาศลง 16 ต.ค.62 และประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อ อ่าน: 24
ประกาศกำหนดราคากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน อ่าน: 20
การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็น อ่าน: 15
ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์บรรทุกรับส่งเด็กปฐมวัย อ่าน: 12
ประกาศ การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต ผู้มีสิทธิ อ่าน: 18
ประกาศ ระงับจ่ายเบี้ยผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู อ่าน: 15
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการขององ อ่าน: 19
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุข อ่าน: 14
ประกาศราคากลางจ้างเหมาฝังกลบขยะสิ่งปฏิกูลบ้านโสกไผ่ หมู อ่าน: 21
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นใ อ่าน: 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by www.mainapaing.go.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat