Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 
 
 
   
 
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงา อ่าน: 866
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้ง อ่าน: 1154
ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแ อ่าน: 1198
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 อ่าน: 1575
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่ อ่าน: 1598
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่าน: 1699
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการปลูกต้นไม้ภายในตำบลใหม อ่าน: 2038
แจ้งผู้พิการรับบัตรพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 อ่าน: 2286
การผูกพร้อมเพย์รับเงินเด็กแรกเกิด ประกาศ 28 ก.ย.65 อ่าน: 3267
รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ อ่าน: 3201
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565 อ่าน: 3475
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกค อ่าน: 3872
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ภายในตำบลใ อ่าน: 3838
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย อ่าน: 4513
รายงานผลการประเมินผลการตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสของห อ่าน: 4561
ขอประชาสัมพันธ์การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสา อ่าน: 4163
ประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี อ่าน: 5095
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-25 อ่าน: 10961
(ร่าง)แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2 อ่าน: 11469
ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563 อ่าน: 9433
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบผ่านเข้าบัญชี อ่าน: 10965
พนักงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่าน: 11568
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนนะทรัพย์ที่ดินและสิ่งกำหน อ่าน: 11212
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร อ่าน: 12458
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ อ่าน: 11465
เชิญชวนรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก อ่าน: 11072
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติกในครัวเรือน อ่าน: 12484
รายงานผลการประเมิน มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ปีง อ่าน: 11155
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนถึงโรคภัยที่มาในช่วงฤดูหนา อ่าน: 12427
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อ่าน: 12077
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชนจิตอาสาประชาชนโครงการปลูก อ่าน: 11309
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563 อ่าน: 11978
โครงการวันเข้าพรรษา อ่าน: 12295
พนักงานผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น อ่าน: 11196
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ อ่าน: 11022
พนักงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 2562 อ่าน: 11327
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อ่าน: 11249
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 11360
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 9836
ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่สามารถเล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั อ่าน: 11305
ลานกีฬา/สนามกีฬา ม. 1-14 อ่าน: 11314
ประชาสัมพันธ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระ อ่าน: 11576
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 อ่าน: 10733
ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ อ่าน: 12066
แบบสรุปรายงานจำนวนสุนัขและแมว อ่าน: 12234
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจั อ่าน: 12228
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานของแรงงา อ่าน: 9313
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้า ห่วงใย ใส่ใจผู้ อ่าน: 10613
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 12018
โครงการจิดอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก อ่าน: 10813
โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร อ่าน: 11804
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อ อ่าน: 11735
โครงการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ อ่าน: 9874
โครงการ"โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเด็กไทยไร้พุง อ่าน: 11407
โครงการ อสค. พร้อมใจดูแลใส่ใจคนในครอบครัว อ่าน: 10804
โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง อ่าน: 11569
โครงการควบคุมป้องกันและุคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเขิงรุ อ่าน: 12062
โครงการ "ชุมชนร่วมใจผู้ประกอบการร้านค้าห่วงใยใส่ใจผู้บร อ่าน: 9890
โครงการจิตอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อถวายเป็ อ่าน: 11854
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชุมชน อ่าน: 9130
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย อ่าน: 11419
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 10896
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่ อ่าน: 11571
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้งานแอปพิเคชัน"SydeKick for ThaiF อ่าน: 11686
ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด C อ่าน: 11976
ขอความร่วมมือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การนำกล้วยไม้มาใช้ อ่าน: 9842
การดำเนินการสร้างความเชื่่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่อกร อ่าน: 360
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษ อ่าน: 365
ประชาสัมพันธ์ การยื่นภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อ่าน: 375
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ อ่าน: 418
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับมะเร็งทา อ่าน: 427
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการจัการพื้นที่สีเขียวอ อ่าน: 430
รายงานผลการตรวจสอบจาก ป.ป.ช. ประจำปี 2561 อ่าน: 408
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561 อ่าน: 429
หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักณ์พระราชพิธีบ อ่าน: 420
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 439
ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานจ้าง อ่าน: 443
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(การสรรหาและเลือกสรรพนักงา อ่าน: 507
ประชาสัมพันธ์เข้าดำเนินการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภาย อ่าน: 462
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเ อ่าน: 434
โครงการลดขั้นตอนจดทะเบียนพาณิชย์ อ่าน: 562
ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของหญ้าแฝก อ่าน: 645
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 473
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน อ่าน: 502
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมงดดื่มสุรา ทำความดีถวายในหลวง อ่าน: 466
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 466
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน อ่าน: 488
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลให อ่าน: 601
ประชาสัมธ์ โครงการค่ายข้าว ๔ ภาค ปี ๒๕๖๑ อ่าน: 500
ประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 560
ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีคิดอาร์โค้ด(QR coad) มาใช้ใน อ่าน: 689
ขั้นตอน วิธีการจัดทะเบียนพาณิชย์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 6574
ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร อ่าน: 540
สิทธิการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของร อ่าน: 536
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง อ่าน: 563
กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง อ่าน: 499
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อบต.ใหม่นาเพียง อ่าน: 550
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" อ่าน: 572
ประชาสัมพันธ์เรื่องรายงานสรุปผลการร้องเรียน ประจำปี งป. อ่าน: 503
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ให อ่าน: 576
1 2
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by www.mainapaing.go.th