Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
 

แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา อบต.ใหม่นาเพียง
เมื่อ 23 มิถุนายน 2565
มีคนดู 4129 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลใหม่นาเพียง ประจำปี 2565
เมื่อ 29 เมษายน 2565
มีคนดู 5323 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการเข้าประเมิน ศพด.อบต.ใหม่นาเพียง ในการประกวด "หนึ่งอำเภอหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็ก"
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 7090 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การลงสำรวจพื้นที่ สภาพปัญหาความเดือดร้อนประชาชน
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 9408 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ร่วมกิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอแวงใหญ่ ประจำปี 2565
เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 10583 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กีฬาสัมพันธ์ส่วนราชการ อ.แวงใหญ่
เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 10912 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เมื่อ 10 มกราคม 2565
มีคนดู 10639 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ
เมื่อ 2 กันยายน 2564
มีคนดู 9768 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
เมื่อ 10 สิงหาคม 2564
มีคนดู 7910 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมรณรงค์ร่วมฉีดวัคซีนCOVID 19
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2564
มีคนดู 12155 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2564
มีคนดู 11237 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้นกล้า
เมื่อ 2 มิถุนายน 2564
มีคนดู 8463 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563
มีคนดู 11194 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 29 ตุลาคม 2563
มีคนดู 10549 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ งป.2562
เมื่อ 27 กันยายน 2562
มีคนดู 10162 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันข้าวชาวนาไทย
เมื่อ 9 กรกฎาคม 2562
มีคนดู 11025 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 5 ตุลาคม 2561
มีคนดู 11247 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ตลาดประชารัฐบ้านดอนหัน(ตลาดนัดบ้านดอนหัน)
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 11624 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานป้องกันงานบุญกุ้มข้าวใหญ่
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 11848 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี งป.2561
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 10751 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 11405 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 9939 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 10979 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
พระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์และลอยพระสรีรังคาร รัชกาลที่ ๙
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 10838 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
พิธีถวายความเคารพวันปิยะมหาราช ร.๕
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 11055 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการมอบถุงยังชีพ
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 11728 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกดาวเรือง ถวายรัชกาลที่ ๙
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561
มีคนดู 11900 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการพยุงธรรมพยุงไทยถวายองค์ราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อ 29 มกราคม 2561
มีคนดู 11688 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560
มีคนดู 10621 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมการจัดทำแผนชุมชน60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 11275 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 11400 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รับลงทะเบียนเบี้ยและจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ เอดส์2560
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 4562 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปรับภูมิทัศน อบต.ใหม่นาเพียง60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 6712 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ผู้บริหารและพนักงานต้านการทุจริต2561
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 10085 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมพนักงาน อบต.ปลัดเกษียณ
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 11235 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ถวายอาลัย รัชกาลที่ 9
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 12186 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชาคมแผนพัฒนาชุมชน60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 974 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ร่วมงานพิธีถวาย ร.5 60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1006 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือ เด็กและผู้พิการ60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 939 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
12 สิงหา ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 990 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกต้นดาวเรืองถวายพ่อหลวง60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 886 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 919 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการศึกษาดูงานชุมชนสะอาดปราศจากขยะ60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 947 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย2560
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 434 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างบ้านพักเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้60
เมื่อ 19 ตุลาคม 2560
มีคนดู 465 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการอบรมการจักสานด้วยพลาสติก61
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 437 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการทอดเทียนเข้าพรรษา60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1154 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมการทำดอกไม้จันทน์60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1079 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานบริการสังคม สนง.คุมประพฤติ2560
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1098 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการบรูณาการแผนชุมชนระดับตำบล60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1112 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1148 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1083 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมครอบครัวทุกช่วงวัย60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1061 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันเด็กแห่งชาติ60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1172 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพกู้ยืมเงินโครงการ 2560
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1107 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อำเภอยิ้ม บ้านดอนหัน 60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1094 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1103 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมการบันทึกข้อมูล จปฐ.60
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1079 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รื้อถอนศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแกตามคำสั่งศาล2560
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1067 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน LPA
เมื่อ 18 ตุลาคม 2560
มีคนดู 1052 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/3     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by www.mainapaing.go.th