Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 

อบต.ใหม่นาเพียง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับผู้สูงอายุครบเกณฑ์ มีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 สำหรับผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2507 หรือผู้ย้ายเบี้ยยังชีพจากที่อื่นมารับที่ อบต.ใหม่นาเพียง เอกสารการยื่นลงทะเบียน 1.บัตรประชาชนฉบับจริง(พร้อมสำเนา) 2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง(พร้อมสำเนา) 3.บัญชีธนาคารฉบับจริงหรือสำเนา ประเภทออมทรัพย์ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทน มีใบมอบอำนาจและบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบเพิ่มเติมมาด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ หนังสือมอบให้ธุรการ สำนักปลัด อบต.ใหม่นาเพียง จัดส่งให้ต่อไป สงสัยสอบถามได้ที่พัฒนาชุมชน อบต

 

 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by www.mainapaing.go.th